LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Deklaracja dostępności


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (wersja PDF 68KB)

 

Oświadczenie  w sprawie dostępności strony internetowej

Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem, ul. Słoneczna 1, 34-500 Zakopane, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły: http://balzer.cal24.pl

 

Status pod względem zgodności:

Niniejsza strona internetowa http://balzer.cal24.pl jest częściowo zgodna z powodu niezgodności wymienionych w Raporcie z badania dostępności (badanie strony na poziomie podstawowym) zamieszczonym poniżej:

 

Raport z badania dostępności cyfrowej strony internetowej http://balzer.cal24.pl i jej zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Badanie ma na celu sprawdzenie czy strona jest zgodna ze standardami WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Badaniem objęto stronę szkolną http://balzer.cal24.pl, a w szczególności:

– stronę z danymi kontaktowymi (strona nie posiada formularza kontaktowego);

– nawigację strony;

– deklarację dostępności

– wybrane dokumenty do pobrania;

– materiał multimedialny

– inne losowo wybrane strony

– Biuletyn Informacji Publicznej LO im. O. Balzera w Zakopanem, do którego jest odwołanie ze strony szkolnej.

 

Ocena dostępności cyfrowej: poziom podstawowy

 1. Zaznaczenie elementów aktywnych przy nawigacji klawiaturą:

Stwierdzono, że nie wszystkie elementy menu głównego są aktywne po naciśnięciu przycisku Tab (Rodzice, Uczniowie, Rekrutacja, przycisk wyszukiwarki);

Wynika to z układu menu, który dla tych pól nie przewiduje otwarcia strony, a jedynie przejście do podmenu.

Wynik: negatywny (fokus nie wszędzie jest widoczny) 

 

 1. Dostępność elementów aktywnych

Stwierdzono, że przechodzenie do przodu i do tyłu działa między niektórymi elementami aktywnymi prawidłowo, istnieje możliwość wybrania takiego elementu za pomocą klawisza Enter, strzałki umożliwiają przechodzenie po listach rozwijanych

Wynik: negatywny (nie ma możliwości wyboru wszystkich elementów aktywnych)

 

 1. Alternatywa multimediów niedostępnych za pomocą klawiatury

Na stronie Rekrutacja jest Ramka z filmem umieszczonym na kanale youtube, dostępnym za pomocą klawiatury, ale bez alternatywnego opisu.

Wynik: nie dotyczy (film można odtworzyć za pomocą klawiatury)

 

 1. Pułapka klawiaturowa

Nawigując klawiaturą, żaden element nie blokuje dalszej nawigacji, ale nie ma możliwości  przejścia po wszystkich elementach strony (elementy menu)

Wynik: negatywny (jw.)

 

 1. Ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna

W przypadku elementów menu: Dziennik, Plan lekcji, Rekrutacja/kanał youtube, oraz zakładek: facebook, BalzerTube, Dla nauczycieli, Dla geografów, eduTatry.pl, Młodzieżowej Akademii Matematycznej, Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, Narodowego Programu Czytelnictwa i wielu innych nie ma ostrzeżenia przed przejściem do nowego okna.

Wynik: negatywny (brak ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna)

 

 1. Mechanizm otwierający nowe okno bez udziału użytkownika

Na stronie nie ma okien z samoczynnie wyświetlającą się treścią.

Wynik: pozytywny

 

 1. Mapa strony lub wyszukiwarka

Strona nie posiada mapy strony, natomiast link do wyszukiwarki nie jest dostępny z poziomu klawiatury. Wyszukiwarka działa poprawnie

Wynik: pozytywny (wyszukiwarka działa poprawnie)

 

 1. Wygląd i menu takie samo na wszystkich stronach

Po uaktywnieniu linku do stron zewnętrznych: Dziennik, Plan Lekcji, oraz elementu menu Zastępstwa wygląd menu jest inny

Wynik: negatywny (menu nie jest identyczne)

 

 1. Nawigacja za pomocą klawiatury jest wygodna i zgodna z wyglądem strony

Fokus porusza się logicznie od lewej do prawej i od góry do dołu

Wynik: pozytywny (nawigacja jest logiczna)

 

 1. Elementy błyskające na czerwono lub zmieniające gwałtownie jasność

Na stronie nie ma błyskających z dużą częstotliwością elementów i gwałtownych zmian jasności

Wynik: pozytywny (brak niedozwolonych elementów)

 

 1. Widoczność po powiększeniu widoku strony do 200%

Elementy menu do witryn zewnętrznych nie spełniają tego kryterium, a wewnętrzne strony witryny szkolnej są widoczne i nie wymagają przesuwania treści w poziomie, jest też widoczna informacja o procentowej wartości powiększenia.

Wynik: pozytywny (z zastrzeżeniem linków do witryn zewnętrznych)

 

 1. Korzystanie ze strony bez względu na orientację

Strona działa poprawnie zarówno gdy telefon jest trzymany pionowo, jak i poziomo

Wynik: pozytywny (witryna jest widoczna w każdej pozycji)

 

 1. Przekazywanie informacji jedynie za pomocą koloru

Na stronie nie stwierdzono takich elementów, gdzie informacja np. W przypadku błędnego wypełnienia byłaby zwracana tylko za pomocą koloru

Wynik: pozytywny (brak informacji przekazywanych wyłącznie kolorem)

 

 1. Informacja odnosząca się do koloru elementu

Na stronie nie stwierdzono instrukcji odnoszącej się do koloru elementu

Wynik: pozytywny (jw.)

 

 1. Informacja przekazywana poprzez użycie pozycji lub formy

Na stronie nie ma informacji odnoszących się do pozycji lub formy elementu, nie ma sugerowanych kształtów na które np. Należy kliknąć.

Wynik: pozytywny (jak w opisie)

 

 1. Automatycznie uruchamiany dźwięk, którego nie da się zatrzymać

Na stronie nie ma samoczynnie uruchamiającego się dźwięku.

Wynik: pozytywny (jak w opisie)

 

 1. Migające lub poruszające się elementy, których nie da się zatrzymać

Na stronie nie ma takich elementów

Wynik: pozytywny (jak w opisie)

 

 1. Poprawna struktura tytułów stron

Witryna szkolna posiada unikalne tytuły stron, nawiązują do szczegółowego tekstu poniżej

Wynik: pozytywny (tytuły informują o zawartości i są unikalne)

 

 1. Elementy graficzne mają opisy

Zdecydowana większość elementów graficznych na stronie nie posiada opisu, albo nie jest poprawnie sformułowany.

Wynik: negatywny (brak opisów elementów graficznych)

 

 1. Czytelny opis pól formularzy

Strona nie posiada pól formularzy

Wynik: nie dotyczy

 

 1. Informacja o błędzie w formularzu

Strona nie posiada pól formularzy

Wynik: nie dotyczy

 

 1. Podpowiedź przy błędnie wypełnionych polach formularza

Strona nie posiada pól formularzy

Wynik: nie dotyczy

 

 1. Opis elementów filmowych animowanych i dźwiękowych

Elementy filmowe nie posiadają audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących jednak nie ma takich filmów, które zostały umieszczone po 23.09.2020 r.

Wynik: nie dotyczy (elementy filmowe są starsze niż z 23.09.2020 r)

 

 1. informacje o formacie, rozmiarze i języku przy linkach

Po uaktywnieniu zamieszczonych na stronie linków nie ma ww. informacji, nie ma też takich informacji obok linku

Wynik: negatywny (brak oznaczeń linków)

 

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

 Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 26 marca 2021 r. na podstawie samooceny dokonanej przez Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem. (analizy stanu faktycznego stosowania mechanizmów dostępności i bez udziału podmiotów zewnętrznych).

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnoscią strony internetowej, prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Dyrektor Szkoły Pan Marek Donatowicz, adres poczty internetowej: lo.balzer@gmail.com, tel. 18 20 146 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

 

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku posiada podjazd do transportu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek nie posiada parkingu oraz wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem asystującym.

W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu pracownika sekretariatu.

W budynku znajduje się toaleta  przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest obok głównego wejścia do budynku na terenie stołówki.

 

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji

Oswald Balzer Oswald Balzer
Patron I Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem
Srebrna szkoła 2021 - ranking perspektyw