LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Rada rodziców


Rodzicielski Organ Szkoły nosi nazwę Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem.
Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności statutowej szkoły. Rada Rodziców współdziała z dyrektorem, radą pedagogiczną, organem prowadzącym oraz organem nadzoru wspomagając realizację celów i zadań szkoły.
Rada Rodziców gromadzi fundusze niezbędne do wspierania działalności szkoły w formie:
– składek rodziców – wysokość składki rocznej ustalono na 100 zł
– z wpłat osób fizycznych, prawnych, organizacji i fundacji.
Wpłat należy dokonywać na zebraniach rodziców, u skarbnika rady Rodziców, w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe:       

Bank PKO S.A Zakopane 53 1240 5165 1111 0000 5223 2336
podając w tytule przelewu imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Rada Rodziców może wydatkować pozyskane fundusze na następujące cele:
– zakup nagród dla wyróżniających się uczniów w różnych aspektach działalności szkoły,
– dofinansowaniu konkursów, zawodów sportowych i innych imprez ogólnoszkolnych,
– finansowaniu dojazdów uczniów reprezentujących szkołę na konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.,
– pomoc materialną dla uczniów jej wymagających,
– finansowanie wydatków, o które wnioskuje dyrektor szkoły lub wychowawcy klas związanych z funkcjonowaniem szkoły,
– wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady.


Skład Prezydium Rady Rodziców: 
Krzysztof Mierczak – Przewodniczący
Katarzyna Kaim-Chorążewska – Zastępca przewodniczącego
Sabina Wicher – Skarbnik
Komisja Rewizyjna:
Wojciech Styrczula – Przewodniczący
Aneta Bobak – Zastępca Przewodniczącego
Renata Paluch – Sekretarz

 

Oswald Balzer Oswald Balzer
Patron I Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem
Srebrna szkoła 2023 - ranking Perspektyw