LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Rekrutacja dla absolwentów szkoły podstawowej


Link do rekrutacji elektronicznej: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/

Regulamin rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej 2022/2023.

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ
POKÓJ NAUCZYCIELSKI (parter)

DATA GODZIN
24.06.2022 (piątek) 12:00 – 14:00
28.06.2022 (wtorek) 10:00 – 12:00
30.06.2022 (czwartek) 10:00 – 12:00
04.07.2022 (poniedziałek) 10:00 – 12:00
06.07.2022 (środa) 10:00 – 12:00
8.07.2022 (piątek) 9:00 – 15:00
11.07.2022 (poniedziałek) 9:00 – 15:00
12.07.2022 (wtorek) 9:00 – 15:00
19.07.2022 (wtorek) 12:00 – 14:00
20.07.2022 (środa) 9:00 – 14:00
21.07.2022 (czwartek) 9:00 – 14:00
22.07.2022 (piątek) 9:00 – 14:00
25.07.2022 (poniedziałek) 9:00 – 14:00

Dodatkowe dokumenty wymagane przy potwierdzaniu woli podjęcia nauki w szkole:

oświadczenia i RODO

Dla uczniów, którzy nie mieli języka niemieckiego w szkole podstawowej:

Język niemiecki-zakres materiału do nadrobienia przed wrześniem

Terminarz kandydata do Liceum Ogólnokształcącego  im. Oswalda Balzera
na rok szkolny 2022/2023

16 maja – 20 czerwca Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
24 czerwca – 12 lipca Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
do 12 lipca Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 18 lipcaWeryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
19 lipca do godz. 12:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 19 do 25 lipca do
godz. 15:00
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one wcześniej złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły).
26 lipca do godz. 12:00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
26 lipcaPoinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
do 27 lipcaOpublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Liceum jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej.

Każdy kandydat  powinien – indywidualnie lub za pośrednictwem macierzystej szkoły podstawowej – zalogować się na stronie rekrutacji elektronicznej  https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat i wpisać swoje dane łącznie z wyborem szkół i klas.

Uczniowie, których do systemu rekrutacji wprowadziła szkoła podstawowa, logują się za pomocą hasła otrzymanego ze szkoły. Kandydaci, których szkoła nie wprowadziła do systemu rekrutacji, sami zakładają sobie konto, klikając  przycisk „zgłoś kandydaturę”.

W systemie rekrutacji każdy kandydat może wybrać trzy szkoły, a w każdej z nich dowolną liczbę oddziałów. Ważna jest kolejność wyboru szkoły i  klasy, według tych preferencji system dokonuje przydziału do konkretnego oddziału.

Wniosek papierowy należy złożyć tylko do szkoły pierwszego wyboru.


Klauzula Informacyjna


Profile klas:

KlasaPrzedmioty rozszerzone obowiązkowePrzedmioty uzupełniająceDrugi język obcyPrzedmioty wybrane do klasy – oceny przeliczane na punktyKlasa przygotowuje do studiów
1A-matematyka
-j. angielski
fizyka stosowana (2 godz. w cyklu kształcenia)j. niemiecki-j. polski
-matematyka
-j. obcy
-fizyka
kierunki techniczne oraz ekonomiczne, matematyka, fizyka, informatyka, elektronika
1B-biologia
-chemia
matematyka stosowana (3 godz. w cyklu kształcenia)
j. niemiecki
-j. polski
-matematyka
-biologia
-chemia
kierunki medyczne i farmaceutyczne, pokrewne z medycyną, biologia, ochrona środowiska, chemia, biochemia, biotechnologia
1C-j. polski
-historia
-j. angielski

j. niemiecki
-j. polski
-matematyka
-j. obcy
-historia
prawo, filologie obce, polonistyka, historia, psychologia, archeologia, socjologia, politologia, stosunki międzynarodowe
1D-j. polski
-j. angielski
j. hiszpański
poszerzony lub
j. niemiecki
poszerzony
(8 godz. w cyklu kształcenia)
j. hiszpański
lub
j. niemiecki
-j. polski
-matematyka
-dwa j. obce


prawo, filologie obce, polonistyka, historia, psychologia, archeologia, socjologia, politologia, stosunki międzynarodowe
1E-matematyka
-informatyka
-j. angielski
j. niemiecki-j. polski
-matematyka
-j. obcy
-geografia
informatyka, kierunki techniczne oraz ekonomiczne, matematyka, fizyka, elektronika
Oswald Balzer Oswald Balzer
Patron I Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem
Srebrna szkoła 2023 - ranking Perspektyw